Дигитална лицева карта за определяне на типа на лицето

HomeНаучни публикацииДигитална лицева карта за определяне на типа на лицето

Дигитална лицева карта за определяне на типа на лицето

Публикувано на: декември 12, 2019

Г. Или ев DMD, Ж. Пав ло ва DMD, PhD, Д. Фил чев DMD, PhD,  

К. Ха ра лам пи ев, Б, Ян ков PhD, С. Ран ге лов, Б. Ко че ва,

   М. Ди мо ва, С. На сив-Мак ки, А. Фил чев DMD, PhD, DSc

Цел: да се анализират характеристиките на четири­ те основни типа лице – силно, динамично, деликатно и спокойно (според адаптираната класификация на Хи­ пократ) и чрез математическо моделиране да се създа­ дат дигитални лицеви карти за определяне на типа на лицето.

Материал и метод: При стандартизирани условия бяха направени фотоснимки в анфас, в състояние на макси­ мална усмивка, на 91 лица (42 мъже и 49 жени) на въз­ раст между 18 и 30 години.

Лицата бяха категоризирани в четири основни типа: силно, динамично, деликатно и спокойно, според адап­ тираната класификация на Хипократ. Бяха определени четири основни елемента, характеризиращи лицето: лицев контур, очи, нос/вежди, уста, като всеки от тях определя по 25 % от общия тип. Чрез принципа на ке­ фалоскопията всеки елемент на лицето беше причислен към един от четирите типа.

Всяка снимка беше обработена със софтуер за анализ на лице „VisagiSMile“. С помощта на специално разра­ ботен модул (Analysis of the face – map selection) чрез маркиране на 27 лицеви точки бяха създадени дигитал­ ни карти за всяко изследвано лице. Бяха изведени 12 ос­ новни лицеви отсечки. На базата на тези данни бяха из­ градени математически модели, дефиниращи всеки от типовете.

Резултати: Лицевата характеристика на конкретния индивид е комбинация от черти, характерни за няколко типа, с различна степен на доминиране на един тип над останалите. При 64,3 % от мъжете и 59,2 % от жените се установяват особености на два типа, докато при 35,7 % от мъжете и 40,8 % от жените – на три типа. Лица, спадащи само към един от типовете или съдържащи черти и на четирите типа едновременно, не са установени.

Изведени са средни параметри на лицеви маски, съот­ ветстващи на всеки от четирите основни типа лице.

Изводи:

  1. Чрез математическо моделиране са създадени чети­ ри типа дигитални лицеви карти, съответстващи на четирите основни типа лица: силно, динамично, дели­ катно и спокойно.
  2. Създадените средни лицеви маски може да бъдат използвани за дигитален лицев анализ чрез алгоритъ­ ма C5.1 – класификационно дърво, с достоверност 84,337 % на определения по тях лицев тип.
  3. Създаденият софтуер позволява чрез сравняване на осреднените с генерираната от клинициста лицева карта, бързо и точно да бъдат класифицирани типо­ вете лица.

Ключови думи: дигитална лицева карта, математи­ ческо моделиране, тип лице

Изтегли цялата статия.