Научни публикации

HomeНаучни публикации
Научни публикации

Дигитално планиране в естетичната зона със софтуер за персонализиран дизайн на усмивката VisagiSMile

Дигиталният дизайн на усмивката е многоцелево комплексно средство за диагностика и комуникация. Методиката се характеризира с интердисциплинарна комуникация между специалисти в различни области на денталната медицина и зъботехници.

Научни публикации

Видове доминантност на фронталните зъби в есественото постоянно съзъбие

Цел: Чрез изследване на пропорциите между ширини, височини и площи на горните фронтални зъби да се определят видовете доминантност в естественото съзъбие.

Научни публикации

Пропорции на фронталните зъби в постоянното съзъбие – изследване върху гипсови модели

Цел: Чрез изследване на съотношенията между шири- ни, височини и площи на горните фронтални зъби върху гипсови модели да се определят преобладаващите про- порции в естественото съзъбие.

Научни публикации

Дигитална лицева карта за определяне на типа на лицето

Цел: да се анализират характеристиките на четири­ те основни типа лице – силно, динамично, деликатно и спокойно (според адаптираната класификация на Хи­ пократ) и чрез математическо моделиране да се създа­ дат дигитални лицеви карти за определяне на типа на лицето.