Дигитално планиране в естетичната зона със софтуер за персонализиран дизайн на усмивката VisagiSMile

HomeНаучни публикацииДигитално планиране в естетичната зона със софтуер за персонализиран дизайн на усмивката VisagiSMile

Дигитално планиране в естетичната зона със софтуер за персонализиран дизайн на усмивката VisagiSMile

Публикувано на: декември 12, 2019

Дигиталният дизайн на усмивката е многоцелево комплексно средство за диагностика и комуникация. Методиката се характеризира с интердисциплинарна комуникация между специалисти в различни области на денталната медицина и зъботехници. Клиницистите могат да установят и отбележат отклонения в морфологията на твърдите зъбни тъкани, гингивата и лигавицата и да дискутират най-подходящите лечебни процедури, анализирайки адаптирани дигитални фотоизображения. Дигиталният анализ на изображения улеснява диагностиката в сферата на естетичното зъбопротезиране, интердисциплинарната комуникация, мотивирането на пациента, както и обучението.

Концепцията за дигитален дизайн на усмивката (DSD) на Christian Coachman е представена през 2012 г. С помощта на този подход дизайнът на усмивката обикновено се извършва със соф- туер като Microsoft PowerPoint (Microsoft Office, Microsoft, Redmond, Вашингтон, САЩ) и Keynote (iWork, Apple, Cupertino, Калифорния, САЩ)1, 15. В своята книга Hajtó8 предста- вя темплейти на естествени зъбни форми, разделени по групи за мъже и за жени, както и на си- метрични и несиметрични фор- ми, които могат да бъдат из- ползвани при планиране на диги- тален дизайн на усмивката. След направени множество дигитал- ни фотоснимки на съзъбия ав- торът извежда зъбните конту- ри и създава библиотека от си- метрични и асиметрични зъб- ни композиции, състоящи се от контурите на горни централни резци, латерални резци и канини. Използвайки и адаптирайки тези зъбни контури, всеки кли- ницист може лесно да планира и създава свой дигитален дизайн. Zaccaria14 описва методика за планиране на протетични есте- тични възстановявания в об- ластта  на  горните  фронтал- ни зъби, комбинирайки дигитал- ния зъбен дизайн с функционален и структурен анализ на съзъбие- то.

Изтегли цялата статия.