Пропорции на фронталните зъби в постоянното съзъбие – изследване върху гипсови модели

HomeНаучни публикацииПропорции на фронталните зъби в постоянното съзъбие – изследване върху гипсови модели

Пропорции на фронталните зъби в постоянното съзъбие – изследване върху гипсови модели

Публикувано на: декември 12, 2019

Г. Илиев DMD*, Ж. Павлова DMD, PhD**, Д. Филчев DMD, PhD**,

С. Рангелов***, Б. Кочева***, М. Димова***,

С. Насив-Макки***, А. Филчев DMD, PhD, DSc****

Цел: Чрез изследване на съотношенията между шири- ни, височини и площи на горните фронтални зъби върху гипсови модели да се определят преобладаващите про- порции в естественото съзъбие.

Материал: Изследвани са 61 студенти във Факултета по дентална медицина МУ – София, от тях 27 мъже и 34 жени, на възраст между 18 и 30 г. Пробантите са със запазено естествено съзъбие, без гингивални реце- сии и без ортодонтски аномалии във фронталната об- ласт. Направени са измервания на общо 122 зъбни сег- мента от горна челюст, леви и десни.

Метод: На всяко изследвано лице бяха взети отпеча- тъци от горна челюст с фабрични лъжици и алгинат. От тях бяха отлети модели с бял зъботехнически гипс – III-ти клас. Върху моделите на всеки фронтален зъб с тънкописец (0.3 mm) бяха маркирани следните точки на измерване: медиален, дистален ъгъл и зенита на зъбна- та шийка. От зенита на шийката беше спускан перпен- дикуляр към режещия ръб на резците, съответно към върха на кучешките зъби. Измерванията между марки- раните точки бяха осъществени с дигитален шублер. Беше изчислена площта на всеки изследван зъб.

Резултати: Определени са съотношенията между ши- рини, височини и площи на горните фронтални зъби.

Установени са три вида доминантност в естествено- то съзъбие: ниска, средна и висока, като са определени техните характеристики и средни параметри, отделно за жени и мъже.

Заключение: Средната (Нормална) доминантност е най-характерна за естественото съзъбие със следното пропорционално отношение на горните фронтални зъ- би: централен резец: латерален резец: кучешки зъби, с параметри, както следва:

¨ При жените: Ширини:  1,28  :  1:1,14;  Височини:  1,17 : 1:1,12; Площи: 1,48 : 1:1,29

¨ При мъжете: Ширини: 1,33  :  1:1,17;  Височини:  1,17 : 1:1,15; Площи: 1,57 : 1:1,36

Ключови думи: горни фронтални зъби, доминантност, пропорции

Изтегли цялата статия.