Видове доминантност на фронталните зъби в есественото постоянно съзъбие

HomeНаучни публикацииВидове доминантност на фронталните зъби в есественото постоянно съзъбие

Видове доминантност на фронталните зъби в есественото постоянно съзъбие

Публикувано на: декември 12, 2019

Г. Илиев DMD*, Ж. Павлова DMD, PhD**, Д. Филчев DMD, PhD **,

С. Рангелов***, Б. Кочева***, М. Димова***, С. Насив-Макки***,

А. Филчев DMD, PhD, DSc ****

Цел: Чрез изследване на пропорциите между ширини, височини и площи на горните фронтални зъби да се определят видовете доминантност в естественото съзъбие.

Материал: Изследвани са 74 студенти, от тях 38 мъ­ же и 36 жени, от Факултета по дентална медицина МУ – София, на възраст между 18 и 30 г. Пробанти­ те са със запазено естествено съзъбие, без гингивални рецесии, без ортодонтски аномалии и протетични въз­ становявания във фронталната област на горна и дол­ на челюст. Направени са измервания на общо 148 зъбни сегменти от горна челюст, леви и десни.

Методика: На всяко изследвано лице е направена диги­ тална фотоснимка в анфас с екартирани устни, при стандартизирани условия. Снимките са обработени чрез програма Autocad 2014. Те са вписани в стандар­ тна рамка, така че в нея да се поместят зъбите във фронталната област до дисталните краища на вто­ рите премолари.

Направени са следните изчисления:

  1. Изчислен е коефициент на деформация и са определе­ ни реалните размери на зъбите.
  2. Изчислени са площите на правоъгълниците, в които са вписани зъбите.
  3. Определени са следните съотношения между горни­ те фронтални зъби:

§ Ширини: централен/латерален и кучешки/латерален

§ Височини: централен/латерален и кучешки/латерален

§ Площи: централен/латерален и кучешки/латерален. Резултати: Установени са три вида доминантност в естественото съзъбие: ниска, средна и висока, като са определени техните характеристики и средни пара­ метри, отделно за жени и мъже.

Заключение: Като най­характерна както при мъже­ те, така и при жените се установява средната доми­ нантност, която може да се дефинира по следния на- чин:

Средната (нормална) доминантност е такова пропор­ ционално отношение на горните фронтални зъби: цен­ трален резец: латерален резец: кучешки зъби, при което техните параметри се съотнасят, както следва:

  • При жените: Ширина/височина на централен резец – 95.34.%; Ширини: 1,52:1:0,83; Височини: 1,14:1:1,01; Площи: 1,74:1:0,83
    • При мъжете: Ширина/височина на централен резец – 91.49 %; Ширини: 1,54:1:0,85; Височини: 1,16:1:1,05; Площи: 1,79:1:0,91.

Установените пропорции може да се използват  ка­ то ориентир при възпроизвеждане на оптималните естетични отношения на зъбите във фронталната об­ ласт при протетично лечение.

Ключови думи: горни фронтални зъби, доминантност, пропорции

Изтегли цялата статия.